ประสิทธิผลของ Rosehip Powder เทียบกับ Glucosamine Sulfate (กลูโคซามีน ซัลเฟต) ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

THE EFFICACY OF A STANDARDIZED ROSE‐HIP POWDER CONTAINING SEEDS AND SHELLS COMPARED WITH GLUCOSAMINE SULFATE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE – A BLINDED, PARALLEL, RANDOMIZED STUDY.

Abstract

การวิจัย แบบสุ่มตัวอย่างโดยมีการควบคุมเปรียบเทียบ (Blinded, parallel, randomized study) ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ที่มีอายุเฉลี่ย มากกว่า 40 ปี จำนวนทั้งสิ้น 46 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม

  • กลุ่มแรก 24 ราย อายุเฉลี่ย 58 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 62 kg. WOMAC Score 44.17 ได้รับ Glucosamine sulfate (GS) ขนาด 1500 mg ต่อวัน
  • เปรียบเทียบ กลุ่มที่ 2 จำนวน 22 ราย อายุเฉลี่ย 60 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 62 kg. WOMAC Score 44.51 ได้รับ Rosehip powder (RP) ขนาด 4500 mg ต่อวัน

ติดตามผล 8 สัปดาห์ โดยตรวจประเมินผลก่อนการวิจัย และ ณ สัปดาห์ที่ 3,5,และ 8 วัดผลโดยใช้ Womac Score (เกณฑ์วัดสากลสำหรับอาการปวดจากข้อเสื่อม) พบว่า ทั้ง Glucosamine และ Rosehip powder สามารถแสดงประสิทธผล ลด WOMAC Score อาการปวด อาการแข็งตึง และ Functional Disability (การบกพร่องของความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน) ได้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3

โดยที่ Rosehip powder สามารถให้ผล ลด Total Womac Score และ Functional Disability ได้มากกว่า กลุ่มที่ได้รับ Glucosamine sulfate อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังพบด้วยว่า ทั้งสองกลุ่มสามารถลดการใช้ยาแก้ปวดลง และพบอุบัติการณ์ของการเกิดอาการข้างเคียงน้อยกว่าในกลุ่มที่ได้รับ Glucosamine sulfate (GS 27 , RP 16)

และการประเมินโดยคนไข้ แสดงความเห็นว่า Rosehip powder ทำให้รู้สึกว่าอาการดีขึ้นเร็วกว่า Glucosamine sulfate

Conclusion

Glucosamine sulfate และ Rosehip powder สามารถลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้โดยประเมินจาก WOMAC Score อาการปวด อาการแข็งตึง และ Functional Disabilityได้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 โดยที่ Rosehip powder สามารถให้ผล ลด Total Womac Score และ Functional Disability ได้มากกว่า กลุ่มที่ได้รับ Glucosamine

Reference

  1. Petcharat, K. Wongsuphasawat , K. Winther School of AntiAging and Regenerative Medicine, Mae FahLuang University, Bangkok, Thailand.

วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2021
Home » ประสิทธิผลของ Rosehip Powder เทียบกับ Glucosamine Sulfate (กลูโคซามีน ซัลเฟต) ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

NutraMedica Company Limited

685,687 Bangkuntien-Chaitaley Bangkuntien Bangkok, Thailand

follow me

Tel 662 464 5575 Fax 662 464 5576
E-mail: info@nutramedica.co.th

Copyright nutramedica.co.,Ltd. 2021 ALL RIGHT REVERSE