ผลของ AGE ต่อ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

Supplementation with aged garlic extract improves both NK and gd-T cell function and reduces the severity of cold and flu symptoms: A randomized, double-blind, placebo-controlled nutrition intervention

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของกระเทียมบ่มสกัดพิเศษ (AGE) ที่ส่งผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ NK-cell และ T-cell การออกแบบ : Randomized, double-blind, placebo-controlled ในคนสุขภาพดีจานวน 120 คน โดยได้รับ AGE ปริมาณ 2.56 g.ต่อ วัน นาน 90 วัน เพื่อวัดผลการเพิ่มจานวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวและอาการไข้หวัด

ผลการศึกษา: หลังจากผ่านไป 45 วัน พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับ AGE แสดงผลการเพิ่มปริมาณของ T-cell และ NK-cell มากกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และหลังจากผ่านไป 90 วัน การติดตามผลในเรื่องของอาการไข้หวัด พบว่า กลุ่มที่ได้รับ AGE นั้น หายจากหวัดได้เร็วขึ้น 61% , อัตราการเกิดไข้หวัดลดลง 58% และระยะเวลาการลาป่วยลดลง 58%

สรุปผลงานวิจัย: การรับประทาน AGE เสริมในคนสุขภาพดีทั่วไป สามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ ซึ่งจะส่งผลให้ ร่างกายแข็งแรง และไม่ป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่าย และหากเป็นไข้หวัด ก็จะทาให้หายป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น
สรุปภาพรวมประสิทธิภาพการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของกระเทียมบ่มสกัดพิเศษ (AGE)
IMMUNE-ENHANCING AGE เกี่ยวกับไข้หวัด (cold/flu)
• จำนวนวันที่มีอาการป่วยจากไข้หวัด1 ↓ 61%
• อาการป่วยต่างๆ จากไข้หวัด1 ↓ 21%
• จำนวนวันที่ลาป่วย1 ↓ 58%
• จำนวนเม็ดเลือดขาว T-cells1 ↑ 700%
• จำนวนเม็ดเลือดขาว NK-cells1-4 ↑ 32-567%

Reference
1.Nantz MP, Rowe CA, et al.2012.Clin Nutr. 31(3):337-44
2.Abdullah TH, Kirkpatrick DV, et al. 1989. Deutsche Zeitschrift fuer Onkologie. 21:52-3
3.Ishikawa H, Saeki T, et al. 2006.J Nutr.136 (3 Suppl) : 816S-20S
4.Kandil OM, Abdullah TH, et al. 1987. Fed Proc. 46(3) : 441. Abst#723.

วันพุธ 9 มิถุนายน 2021
Home » ผลของ AGE ต่อ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

NutraMedica Company Limited

685,687 Bangkuntien-Chaitaley Bangkuntien Bangkok, Thailand

follow me

Tel 662 464 5575 Fax 662 464 5576
E-mail: info@nutramedica.co.th

Copyright nutramedica.co.,Ltd. 2021 ALL RIGHT REVERSE